Dzisiaj jest środa 15 Lipca 2020. Imieniny Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

OFERTA PRACY

 

OGŁOSZENIE 
 
Kierownik   Ośrodka Pomocy Społecznej Łopienniku Górnym
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
- ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ - 
 
Stanowisko pracy: aspirant pracy socjalnej 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę  na czas określony
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Termin podjęcia zatrudnienia: marzec 2020 r. 
 
1. WYMAGANIA:

obywatelstwo polskie,
preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalności pracownik socjalny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, praca socjalna i resocjalizacja, pedagogika opiekuńcza i socjalna, polityka społeczna, socjologia lub nauki o rodzinie, bądź wykształcenie średnie i kontynuowanie nauki- studia wyższe na kierunku praca socjalna 
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
preferowane doświadczenie pracy na stanowisku administracyjnym,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku aspiranta pracy socjalnej,
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe, 
znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 
znajomość zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego i innych ustaw oraz rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, 
znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej), 
nieposzlakowana opinia.
 
b) wymagania dodatkowe :
preferowane doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej,
cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy, 
umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność, 
mile widziane prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
udzielanie informacji, wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom które dzięki tej pomocy byłyby zdolne samodzielnie rozwiązać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej,
udzielanie klientom pełnej informacji o dostępnych formach pomocy,
współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia ubóstwa,
zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem, 
obsługa administracyjno - biurowa sekretariatu Ośrodka, 
nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, 
prowadzenie obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej pomost STD opracowywanie   decyzji administracyjnej do świadczeń, 
pomoc w sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań z pomocy społecznej. 
terminowe przekazywanie kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Kierownikowi,
współpraca z pozostałymi pracownikami ośrodka,
przygotowywanie  dokumentacji, wydawanie skierowań związanej z przyjmowaniem i rozliczaniem artykułów żywnościowych dla podopiecznych ośrodka,
realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych poprzez przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wysyłanie zapotrzebowań i sprawozdań oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji KDR, 
prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego   pr. rządowego „Dobry start” świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze tj. przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów, opracowywanie informacji oraz decyzji administracyjnej do świadczenia,
sporządzanie list wypłat oraz sprawozdań i wszelkich innych spraw związanych z w/w świadczeniami, 
zastępstwo na stanowisku pracy w czasie nieobecności pracowników z działu pomocy społecznej oraz wydziału świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
współpraca z   księgowością 
realizację innych zleconych zadań wynikających z działalności Ośrodka
WYMAGANE  DOKUMENTY:
list motywacyjny,
życiorys (CV),
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
kserokopia dowodu osobistego,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2016.922),
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku.
 Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:  k l a u z u l a   i n f o r m a c y j n a                                                                                     ( zał. Nr 1 do ogłoszenia )
Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym,   Łopiennik Górny 1, 22-351 Łopiennik Górny 
Kontakt do inspektora ochrony danych: gops.lopiennik@poczta.onet.pl 
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko aspirant pracy socjalnej
Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  aspirant pracy socjalnej.
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji; nie będą też profilowane
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 27 lutego 2020 r. do godz. 12:00 pod adres:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
lub złożyć osobiście w  Ośrodku w godz. 7:15 - 15:15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko aspiranta pracy socjalnej”.
Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopienniku Górnym  pod adresem www.gopslopiennik.pl  
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.  
Łopiennik Górny, dnia 21.02.2020 r.                                                                       
     Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Longina Weremko
Wygenerowano w sekund: 0.02
664,773 unikalnych wizyt