Dzisiaj jest niedziela 29 Marca 2020. Imieniny Wiktoryn, Wiktoryna, Helmut, Eustachy, Zenon

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Newsy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 22-351 Łopiennik Górny, woj. lubelskie, tel. 0-82 5773014, faks 0-82 5773010.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopslopiennik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w ramach projektu systemowego Szansa na zmianę w 2012 r. współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu Szansa na zmianę w 2012 r. współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. w zakresie: 1. prawa jazdy kat. B dla grupy 4 uczestników 2. prawa jazdy kat. C dla 4 uczestników i C+E dla 2 uczestników 3. operator koparko-ładowarki dla 2 uczestników 4. księgowość komputerowa - dla 1 uczestnika 5. kucharz - dla 2 uczestników 6. kosmetyczny stylizacja paznokci - dla 2 uczestników 7. zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów kompetencji społecznych, poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego dla 17 osób Wykonawca przeprowadzi szkolenie 1.7 na terenie Gminy Łopiennik Górny oraz pozostałe szkolenia w odległości nie większej niż 20km od siedziby zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż liczba uczestników poszczególnych kursów wymienionych w pkt. 1-6 może ulec zmianie. Zamawiający będzie rozliczał się z poszczególnych szkoleń i kursów sukcesywnie, po cenach jednostkowych z formularza cenowego. Zaoferowana cena powinna zawierać koszty związane z wynajęciem sali, a w szkoleniach powyżej 4 godzin - koszt cateringu, koszt ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze na szkolenia i z powrotem, koszty dojazdów beneficjentów w przypadku szkoleń poza terenem. Każda zmiana będzie indywidualnie konsultowana z Wykonawcą. 1.1 Kurs prawa jazdy kat. B - Szkolenie winno być zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.), - Wykonawca dokona za uczestników szkolenia opłaty za: wymagane badania lekarskie, pierwszy pełny egzamin państwowy dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B i C - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia listy obecności (potwierdzanie obecności za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu), a także rejestrowania i niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu wszystkich nieobecności uczestników szkoleń lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię listy obecności niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. Wyżej wymienione szkolenie winno zakończyć się: - otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B i prawo jazdy kat. C - egzaminem teoretycznym i praktycznym. 1.2 Kurs prawa jazdy kat. C i C+E - Szkolenie winno być zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.), - Wykonawca dokona za uczestników szkolenia opłaty za: wymagane badania lekarskie, pierwszy pełny egzamin państwowy dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B i C - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia listy obecności (potwierdzanie obecności za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu), a także rejestrowania i niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu wszystkich nieobecności uczestników szkoleń lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, Wyżej wymienione szkolenie winno zakończyć się: - otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B i prawo jazdy kat. C - egzaminem teoretycznym i praktycznym. 1.3 Kurs operatora koparko - ładowarki Liczba godzin: 202 ( w tym 116 godzin teoretycznych, 86 godzin praktycznych) - przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Szkolenie obejmuje 176 godzin zajęć, w tym 60 godzin zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi koparko - ładowarek wszystkich typów. Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko - ładowarki; udokumentowanie miesięcznego stażu pracy przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej koparko - ładowarki - w przypadku braku takiego stażu uczestnik kursu musi odbyć dodatkowe zajęcia praktyczne w wymiarze co najmniej 26 godzin. - Wykonawca dokona za uczestników szkoleń opłaty za wymaganie badania lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, pierwszy egzamin państwowy oraz przedłoży do Zamawiającego kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie opłat. - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia listy obecności (potwierdzanie obecności za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu), a także rejestrowania i niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu wszystkich nieobecności uczestników szkoleń lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię listy obecności niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. Wyżej wymienione szkolenia winny zakończyć się: - wydaniem dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216). 1.4Kurs księgowość komputerowa Liczba godzin: 120 ( w tym 80 godzin teoretycznych, 40 godzin praktycznych) Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: -Przepisy prawne -Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości i księgowości -Formy i techniki księgowania -Rozliczanie podatku dochodowego i podatku VAT -Ewidencja operacji gotówkowych i bezgotówkowych -Rozrachunki z ZUS i US -Obsługa programów komputerowych, w tym obsługa programu PŁATNIK 1.5 Kurs kucharza Liczba godzin: 120 ( w tym 40 godzin teoretycznych, 80 godzin praktycznych) Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: -Wizerunek kucharza - Higiena zawodowa i wymogi higieniczno - sanitarne dla placówek gastronomicznych - HACCP w placówkach żywienia zbiorowego -Zasady racjonalnego żywienia -Planowanie posiłków i układanie menu -Przygotowywanie i sporządzanie potraw: podstawowych, deserów, dietetycznych, okolicznościowych. - Wykonawca dokona za uczestników szkoleń opłaty za wymaganie badania lekarskie 1.6 Kurs kosmetyczny stylizacja paznokci Liczba godzin: 60 ( w tym 15 godzin teoretycznych, 45 godzin praktycznych) Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: -Sposoby pielęgnacji paznokci -Dobór odpowiednich środków i materiałów kosmetycznych do wykonywania manicure -Przedłużanie paznokci różnymi technikami -Modelowanie i zdobnictwo paznokci 1.7 zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów kompetencji społecznych, poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego -warsztaty z doradcą zawodowym 8 godzin dla 17 uczestników, -trening kompetencji i umiejętności społecznych zajęcia grupowe 16 godzin -konsultacje psychologiczne indywidualne /1 godzina na osobę/ - 17 godzin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania przez wykonawców warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentu o którym mowa w pkt. VI SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania przez wykonawców warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentu o którym mowa w pkt. VI SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania przez wykonawców warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentu o którym mowa w pkt. VI SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglopiennikgorny.bip.e-zeto.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym Łopiennik Górny 1,22-351 Łłopiennik Górny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym Łopiennik Górny 1,22-351 Łłopiennik Górny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Do pobrania:

Ogłoszenie, specyfikacja, załączniki.

Wygenerowano w sekund: 0.03
645,065 unikalnych wizyt