Dzisiaj jest czwartek 22 Kwietnia 2021. Imieniny Kaja, Łukasz, Leon, Nastazja

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

OFERTA PRACY

 

OGŁOSZENIE 
 
Kierownik   Ośrodka Pomocy Społecznej Łopienniku Górnym
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
- ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ - 
 
Stanowisko pracy: aspirant pracy socjalnej 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę  na czas określony
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Termin podjęcia zatrudnienia: marzec 2020 r. 
 
1. WYMAGANIA:

obywatelstwo polskie,
preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalności pracownik socjalny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, praca socjalna i resocjalizacja, pedagogika opiekuńcza i socjalna, polityka społeczna, socjologia lub nauki o rodzinie, bądź wykształcenie średnie i kontynuowanie nauki- studia wyższe na kierunku praca socjalna 
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
preferowane doświadczenie pracy na stanowisku administracyjnym,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku aspiranta pracy socjalnej,
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe, 
znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 
znajomość zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego i innych ustaw oraz rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, 
znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej), 
nieposzlakowana opinia.
 
b) wymagania dodatkowe :
preferowane doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej,
cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy, 
umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność, 
mile widziane prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
udzielanie informacji, wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom które dzięki tej pomocy byłyby zdolne samodzielnie rozwiązać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej,
udzielanie klientom pełnej informacji o dostępnych formach pomocy,
współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia ubóstwa,
zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem, 
obsługa administracyjno - biurowa sekretariatu Ośrodka, 
nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, 
prowadzenie obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej pomost STD opracowywanie   decyzji administracyjnej do świadczeń, 
pomoc w sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań z pomocy społecznej. 
terminowe przekazywanie kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Kierownikowi,
współpraca z pozostałymi pracownikami ośrodka,
przygotowywanie  dokumentacji, wydawanie skierowań związanej z przyjmowaniem i rozliczaniem artykułów żywnościowych dla podopiecznych ośrodka,
realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych poprzez przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wysyłanie zapotrzebowań i sprawozdań oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji KDR, 
prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego   pr. rządowego „Dobry start” świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze tj. przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów, opracowywanie informacji oraz decyzji administracyjnej do świadczenia,
sporządzanie list wypłat oraz sprawozdań i wszelkich innych spraw związanych z w/w świadczeniami, 
zastępstwo na stanowisku pracy w czasie nieobecności pracowników z działu pomocy społecznej oraz wydziału świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
współpraca z   księgowością 
realizację innych zleconych zadań wynikających z działalności Ośrodka
WYMAGANE  DOKUMENTY:
list motywacyjny,
życiorys (CV),
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
kserokopia dowodu osobistego,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2016.922),
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku.
 Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:  k l a u z u l a   i n f o r m a c y j n a                                                                                     ( zał. Nr 1 do ogłoszenia )
Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym,   Łopiennik Górny 1, 22-351 Łopiennik Górny 
Kontakt do inspektora ochrony danych: gops.lopiennik@poczta.onet.pl 
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko aspirant pracy socjalnej
Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  aspirant pracy socjalnej.
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji; nie będą też profilowane
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 27 lutego 2020 r. do godz. 12:00 pod adres:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
lub złożyć osobiście w  Ośrodku w godz. 7:15 - 15:15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko aspiranta pracy socjalnej”.
Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopienniku Górnym  pod adresem www.gopslopiennik.pl  
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.  
Łopiennik Górny, dnia 21.02.2020 r.                                                                       
     Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Longina Weremko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Projekt „GOPS – organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” nr POWR.02.05.00-00-0303/18,współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

OGŁOSZENIE O  NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W GMINNYM OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W ŁOPIENNIKU GÓRNYM

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA  SOCJALNEGO

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony jeden etat od 1 marca 2020r

WYMAGANIA:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(t.j. Dz.U.2017.1769  z późn. zm. ) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
 • ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
 • ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
 • rozpoczęte przed  1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjacie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej nie mniej niż 3 lata.
 • prawo jazdy kat B
  • umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:

 

 • pomocy społecznej,
 • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ochronie zdrowia psychicznego,
 • przeciwdziałaniu przemocy,
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,

ZAKRES  PRACY:

     1.Udzielanie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach Pomocy świadczonych przez GOPS,

      2.Przyjmowanie wniosków o świadczenia przyznawane zgodnie z realizowanymi przez GOPS ustawami/pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, wychowawcze, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny stypendia szkolne, świadczenie dobry start, karta dużej rodziny, dożywianie,

      3.Wprowadzenie wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, rodzicielskie, dobry start, fundusz alimentacyjny, złożonych tradycyjnie /papierowo/ do systemów informatycznych, weryfikacja w systemach zewnętrznych, drukowanie wyników weryfikacji,

     4.Odbieranie wszystkich wniosków przekazanych za pomocą systemu informatycznego Empatia i wczytywanie ich do programów służących do ich obsługi,

     5.Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej Pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa realizacji tych zadań

     6.Współpraca przy analizie i ocenie zasobów potrzeb społecznych w celu sporządzania bilansów potrzeb w zakresie Pomocy społecznej

     7.Realizacja programu operacyjnego pomoc żywnościowa kwalifikowanie osób wydawanie skierowań, sprawozdawczość,

     8.Prowadzenie komputerowej bazy danych klientów Pomocy społecznej w GOPS i jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji świadczeń ,

     9.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych na potrzeby własne jak innych ośrodków innych ośrodków

   10.Obsługa kancelaryjna GOPS przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, dokonywanie niezbędnych zakupów materiałów biurowych na podstawie listy potwierdzonej przez kierownika

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

 1. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2016.922),
 3. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 

 Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:  k l a u z u l a   i n f o r m a c y j n a 

 

                                                                                    ( zał. Nr 1 do ogłoszenia )

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym,   Łopiennik Górny 1, 22-351 Łopiennik Górny 
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: gops.lopiennik@poczta.onet.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracownika socjalnego
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  pracownika socjalnego.
 • Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji; nie będą też profilowane

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty należy przesłać w terminie do 21 lutego 2020 r. do godz. 12:00 pod adres:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny

lub złożyć osobiście w  Ośrodku w godz. 7:15 - 15:15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”.

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łopienniku Górnym  pod adresem www.gopslopiennik.pl  

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.  

Łopiennik Górny, dnia 18.02.2020 r.                                                                       

 

                                                                                        Kierownik

                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                   Longina Weremko

PROJEKT

 

 

 

Projekt „GOPS - organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” nr POWR.02.05.00-00-303/18,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Od 1 stycznia 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przystępuje do relizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „GOPS – organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER.

 

Celem głównym projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2021r. poprzez zmianę systemu organizacyjnego polegającą na rozdzieleniu zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Dążąc do wysokiej jakości usług i skuteczności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przystąpił do realizacji projektu, który zakłada reorganizację struktury organizacyjnej Ośrodka polegającej na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych.

 

Zmiana struktury organizacyjnej opiera się na wyodrębnianiu w Ośrodku:

 • Stanowiska do spraw pierwszego kontaktu – 1 pracownik socjalny,

 • Stanowiska do spraw pracy socjalnej i usług – 1 pracownik socjalny,

 • stanowiska do spraw świadczeń przyznawanych decyzją – 1 pracownik socjalny.

Zakładamy, że dzięki wprowadzonym zmianom nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych.

 

Realizacja projektu obejmuje dwa etapy:

 

Etap 1 :

 • Opracowanie nowych projektów przepisów prawnych regulujących pracę Ośrodka (regulamin organizacyjny, zakresy czynności, polityki i procedury wewnętrzne).

 • Dostosowanie pomieszczeń Ośrodka do zmian organizacyjnych w niezbędny sprzęt meblowy, informatyczny.

 • Działania wspierające wdrażanie usprawnień organizacyjnych – warsztaty z modelu usług.

Termin realizacji styczeń - luty 2020 r.

 

Etap 2:

 • Wdrażanie nowego modelu pracy sekcji pomocy środowiskowej czyli realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych według przyjętego modelu.

 • Monitoring wdrażanych działań.

 

Termin realizacji marzec 2020 r. – czerwiec 2021 r.

 

Planowana wartość projektu to 325 377,82 zł

w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

  


PROJEKT

INFORMACJA
WYDAWANIE PACZEK !!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana
w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa)
w Świetlicy OSP w OLSZANCE
8:00 - 09:30
Olszanka, Łopiennik Nadrzeczny
09:30 - 11:30
Krzywe, Gliniska, Nowiny, Majdan Krzywski,
11:30 - 13:00
Łopiennik Górny
Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana
w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa)
w Świetlicy OSP w Borowicy
8:00 - 09:30
Borowica, Łopiennik Dolny, Dobryniów
09:30 - 10:30
Dobryniów Kolonia, Łopiennik Podleśny
10:30 - 13:00
Łopiennik Dolny Kolonia
Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!

Życzenia Świąteczne

    Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,

 spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze

oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku 

życzą 
Kierownik oraz Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopienniku Górnym

Dzień Wolny od pracy

 Informacja


27 grudnia 2019 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników ośrodka. 
W związku z powyższym GOPS będzie czynny w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach od 7.15 do 15.15

zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1/2019 z dnia 29  listopada 2019 r.

AKCJA! POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

I N F O R M A C J A

W dniu 27 listopada 2019 roku na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.
Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie. 
  

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

K O M U N I K A T !!!

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
W związku z planowanym uruchomieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.  Zwracamy się prośbą do mieszkańców Gminy o zgłaszanie zapotrzebowania na tę formę wsparcia. 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do kościoła, ośrodków kultury, ośrodków zdrowia, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.
 Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu do 30 godzin w miesiącu.
Pomoc asystenta będzie bezpłatna.
Jednocześnie prosimy o zgłoszenia osób, które posiadają uprawnienia do świadczenia usułg asystenta osób niepełnosprawnych tj:
Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskiwanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
lub
Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 82 577  30 14.
Z uwagi na zbliżający się planowany termin uruchomienia programu prosimy osoby potrzebujące wsparcia oraz osoby posiadające uprawnienia do świadczenia wsparcia o zgłoszenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym lub pod numerem telefonu 82 577  30 14 w terminie do dnia 11 października br.

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

INFORMACJA Z BANKU ŻYWNOŚCI

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.  
W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.
Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019. 
Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1 sierpnia 2019r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020.

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 01 do 15 września 2019r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2019r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne – 528,00zł na jednego członka gospodarstwa domowego .

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2019 r. oraz w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2019r. i od stycznia do czerwca 2020 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2019 r. i od stycznia do czerwca 2020 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki, potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:

 • I transza - od 1 września 2019r. do 09 grudnia 2019r.

 •  II transza - od 01 stycznia 2019r. do 10 czerwca 2019r. uwzględnione zostaną faktury i rachunki wystawione od 1 lipca 2019r. za podręczniki i przybory szkolne,POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019


INFORMACJA
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

Od 2 września 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym będą przyjmowane oświadczenia na pomoc z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019
O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny u których dochód  na osobę w rodzinie  nie przekracza 1056,00zł  dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00zł. Do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie trudnej sytuacji: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, odcinek z renty, emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia, dokument potwierdzający  ilość ha przeliczeniowych.
Żywność będzie wydana przez:
Towarzystwo Przyjaciół Borowicy w  Świetlicy Wiejskiej w Borowicy dla miejscowości /Borowica, Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Dobryniów, Dobryniów Kolonia, Łopiennik Dolny Kolonia/. 
Oświadczenia   można  składać   od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  -   7.15 - 15.15  
wtorek –    8.oo - 16.oo
Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu oświadczeń i wniosków na wszystkie świadczenia jednego dnia ustala się harmonogram przyjmowania oświadczeń i wniosków wg miejscowości:
PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,
WTOREK –                 Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, 
ŚRODA –                     Olszanka, Nowiny,
CZWARTEK –            Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,
PIĄTEK –   Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan   Krzywski, 
 Proszę o przestrzeganie harmonogramu!!!

Wygenerowano w sekund: 0.01
731,319 unikalnych wizyt