Dzisiaj jest piątek 25 Września 2020. Imieniny Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dzień Wolny od pracy

 Informacja


27 grudnia 2019 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników ośrodka. 
W związku z powyższym GOPS będzie czynny w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach od 7.15 do 15.15

zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1/2019 z dnia 29  listopada 2019 r.

AKCJA! POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

AKCJA! POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

I N F O R M A C J A

W dniu 27 listopada 2019 roku na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.
Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie. 
  

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

K O M U N I K A T !!!

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
W związku z planowanym uruchomieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.  Zwracamy się prośbą do mieszkańców Gminy o zgłaszanie zapotrzebowania na tę formę wsparcia. 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do kościoła, ośrodków kultury, ośrodków zdrowia, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.
 Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu do 30 godzin w miesiącu.
Pomoc asystenta będzie bezpłatna.
Jednocześnie prosimy o zgłoszenia osób, które posiadają uprawnienia do świadczenia usułg asystenta osób niepełnosprawnych tj:
Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskiwanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
lub
Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 82 577  30 14.
Z uwagi na zbliżający się planowany termin uruchomienia programu prosimy osoby potrzebujące wsparcia oraz osoby posiadające uprawnienia do świadczenia wsparcia o zgłoszenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym lub pod numerem telefonu 82 577  30 14 w terminie do dnia 11 października br.

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

INFORMACJA Z BANKU ŻYWNOŚCI

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.  
W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.
Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019. 
Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1 sierpnia 2019r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020.

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 01 do 15 września 2019r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2019r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne – 528,00zł na jednego członka gospodarstwa domowego .

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2019 r. oraz w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2019r. i od stycznia do czerwca 2020 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2019 r. i od stycznia do czerwca 2020 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki, potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:

 • I transza - od 1 września 2019r. do 09 grudnia 2019r.

 •  II transza - od 01 stycznia 2019r. do 10 czerwca 2019r. uwzględnione zostaną faktury i rachunki wystawione od 1 lipca 2019r. za podręczniki i przybory szkolne,POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019


INFORMACJA
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

Od 2 września 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym będą przyjmowane oświadczenia na pomoc z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019
O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny u których dochód  na osobę w rodzinie  nie przekracza 1056,00zł  dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00zł. Do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie trudnej sytuacji: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, odcinek z renty, emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia, dokument potwierdzający  ilość ha przeliczeniowych.
Żywność będzie wydana przez:
Towarzystwo Przyjaciół Borowicy w  Świetlicy Wiejskiej w Borowicy dla miejscowości /Borowica, Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Dobryniów, Dobryniów Kolonia, Łopiennik Dolny Kolonia/. 
Oświadczenia   można  składać   od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  -   7.15 - 15.15  
wtorek –    8.oo - 16.oo
Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu oświadczeń i wniosków na wszystkie świadczenia jednego dnia ustala się harmonogram przyjmowania oświadczeń i wniosków wg miejscowości:
PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,
WTOREK –                 Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, 
ŚRODA –                     Olszanka, Nowiny,
CZWARTEK –            Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,
PIĄTEK –   Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan   Krzywski, 
 Proszę o przestrzeganie harmonogramu!!!

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

INFORMACJA
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

Od 2 września 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym będą przyjmowane oświadczenia na pomoc z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019
O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny u których dochód  na osobę w rodzinie  nie przekracza 1056,00zł  dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00zł. Do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie trudnej sytuacji: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, odcinek z renty, emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia, dokument potwierdzający  ilość ha przeliczeniowych.
Żywność będzie wydana przez:
OSP w Olszance w Świetlicy dla miejscowości /Olszanka, Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Krzywe, Majdan Krzywski, Nowiny i Gliniska/, 
Oświadczenia   można  składać   od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  -   7.15 - 15.15  
wtorek –    8.oo - 16.oo
Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu oświadczeń i wniosków na wszystkie świadczenia jednego dnia ustala się harmonogram przyjmowania oświadczeń i wniosków wg miejscowości:
PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,
WTOREK –                 Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, 
ŚRODA –                     Olszanka, Nowiny,
CZWARTEK –            Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,
PIĄTEK –   Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan   Krzywski, 
 
Proszę o przestrzeganie harmonogramu!!!

WZÓR WNIOSKU 500+

LINK PRZYKŁADOWEGO WZORU WYPEŁNIENIA WNIOSKU 500 +

 

DOTYCZY ŚWIADCZEŃ!!!

KOMUNIKAT!!!

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ , ŚWIADCZENIA RODZINNE,
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DOBRY START 300+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych,
że można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie: 
świadczenia wychowawczego 500 + od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.,
świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.,
funduszu alimentacyjnego od: 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. na nowy okres.
Dobry start 300+ świadczenie jednorazowe dla uczniów na rok szkolny 2019/2020
Druki wniosków dostępne w GOPS .
WYPEŁNIONE WNIOSKI !!! wersja papierowa o świadczenia wychowawcze,
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny należy składać od 1 sierpnia 2019r.
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.15 - 15.15, wtorek – 8.oo - 16.oo

Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu wniosków
na wszystkie świadczenia jednego dnia ustala się
harmonogram przyjmowania wniosków wg miejscowości:

PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,
WTOREK – Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe,
ŚRODA – Olszanka, Nowiny,
CZWARTEK – Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,
PIĄTEK – Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan Krzywski,

W dalszym ciągu zachęcamy do składania wniosków w wersji elektronicznej!!!

RAPORT Z WYDANEJ ŻYWNOŚCI

 

Raport z wydanej żywności w ramach  Programu Pomoc Żywnościowa 
na lata 2014-2020   Podprogram  2018


Na terenie Gminy Łopiennik Górny dystrybucję żywności otrzymanej z Banku Żywności w Lublinie prowadziły:
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance otrzymała żywność w ilości   20 203,38kg    trzy dostawy: w grudniu 2018r , w lutym i w kwietniu 2019 r. Z żywności skorzystało 446 osób.  OSP wydawała żywność dla mieszkańców z miejscowości: Olszanka, Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny,  Krzywe,  Majdan Krzywski, Nowiny i Gliniska.
Towarzystwo Przyjaciół Borowicy otrzymało żywność w ilości   16 676,48 kg  w   trzech dostawach  w grudniu 2018r ,
w lutym I w kwietniu 2019 r. Z żywności skorzystało 367 osób . Towarzystwo wydawało żywność dla mieszkańców miejscowości: Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Łopiennik Dolny Kolonia, Dobryniów, Dobryniów Kolonia.
Dystrybucję żywności otrzymanej z Polskiego Czerwonego Krzyża prowadziło Stowarzyszenie Wsi Żulin Wola Żulińska Czechów Kąt żywność w ilości 6 845,75kg została wydana dla 139  osób mieszkańców miejscowości Żulin, Wola Żulińska i Borowica
Ogółem na  terenie Gminy w ramach Podprogramu 2018 wydano 43 725,61 kg  żywności. Żywność otrzymały  952  osoby.

 

DOTYCZY ŚWIADCZEŃ!!!

Komunikat 500+


Ważne!

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Ważne!

Wnioski o 500+ na nowych zasadach będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019r. - wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),

 • od 1 sierpnia 2019r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie pocztą) oraz elektronicznej.

Jeżeli wniosek o 500+ zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. (dotyczy świadczeń na dzieci, które dotychczas nie były objęte programem) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie 500+ do 30 września 2019r. również będą mogli składać wnioski od 1 lipca 2019r., celem kontynuacji wypłaty 500+ od października 2019 r. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Prawo do 500+ zostanie ustalone na wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021r., co oznacza że w 2020r. nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

Ważne!

Rodzice, którzy pobierają 500+ na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019r. jeden wniosek na wszystkie dzieci (w tym tzw. pierwsze). W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które dotychczas nie pobierali 500+), a od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci (na które mieli przyznane 500+ do 30 września 2019r.)

Patrz tabele poniżej! Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2019r. oraz terminy składania wniosków.

Więcej na temat zmian - odsyłamy do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-odslona-programu-rodzina-500-pytania-i-odpowiedzi

500+ co się zmieni od dnia 1 lipca 2019r.

 

Najważniejsze zmiany

Czego dotyczy zmiana

Co się zmieni od 1 lipca 2019r.

Kryterium dochodowe

500+ bez kryterium dochodowego

Posiadanie alimentów na dziecko

Brak wymogu przedstawiania przez samotnego rodzica tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na dziecko

Sposób rozstrzygania sprawy

Informacja o przyznaniu świadczenia przekazywana na wskazany adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania świadczenia w formie decyzji

Okres świadczeniowy

Do maja 2021r. (jednorazowo wydłużony). Następny okres pobierania 500+ od czerwca 2021r. do maja 2022r.

Przyznanie 500+ po urodzeniu dziecka

Od daty narodzin dziecka (z wyrównaniem) w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od jego urodzenia

Przyznanie 500+ w przypadku śmierci rodzica (jak również opiekuna faktycznego lub prawnego)

W przypadku śmierci jednego z rodziców (opiekunów), któremu wcześniej przyznano świadczenie na dziecko, rodzic (opiekun), który został z dzieckiem, celem zachowania ciągłości świadczenia 500+ będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty śmierci drugiego rodzica.

Dzieci w domach pomocy społecznej (DPS)

500+ przysługuje dyrektorowi DPS, chyba że inne osoby uprawnione uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia.

Osoby uprawnione

Matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem, ustalonej zgodnie z orzeczeniem sądu, każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty świadczenia); albo opiekun faktycznyjeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu; albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej

500+ - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY TRWAJĄCY DO 31 MAJA 2021r.

WNIOSEK ZŁOŻONY WRAZ Z DOKUMENTAMI

500 + PRZYSŁUGUJE POCZĄWSZY

USTALENIE PRAWA I WYPŁATA

OD 1 LIPCA 2019r. DO 31 SIERPNIA 2019r.

 • od 1 lipca - wyłącznie wnioski elektroniczne

 • od 1 sierpnia - wnioski w formie tradycyjnej i elektronicznej

» OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019r.

OD 1 WRZEŚNIA 2019r. DO 30 WRZEŚNIA 2019r.

» OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane500+ do 30 września 2019r.

DO DNIA 30 LISTOPADA 2019r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.

DO DNIA 31 GRUDNIA 2019r.

OD 1 LISTOPADA 2019r. DO 30 LISTOPADA 2019r.

OD 1 LISTOPADA 2019r.

DO DNIA 31 STYCZNIA 2020r.

OD 1 GRUDNIA 2019r. DO 31 GRUDNIA 2019r.

OD 1 GRUDNIA 2019r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.

OD 1 STYCZNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

OD 1 STYCZNIA 2020r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.

Ważne!

 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio (na dzieci urodzone po dniu 30 czerwca 2019r.):

  • - urodzenia się dziecka;

  • - objęcia dziecka opieką;

  • - przysposobienia dziecka.

  W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze (jeżeli śmierć rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019r.).

 • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku, datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.04
687,365 unikalnych wizyt