Dzisiaj jest sobota 21 Września 2019. Imieniny Jonasz, Mateusz, Mirosław, Hipolit, Daria, Wawrzyniec

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

AKCJA! POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

AKCJA! POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

 

 

Informacja

W dniu 27 listopada 2018 roku na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.
Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie. 

DOTYCZY ŚWIADCZEŃ!!!

 

         KOMUNIKAT!!!

ŚWIADCZENIA  WYCHOWAWCZE , ŚWIADCZENIA DOBRY START „300+” , ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1 sierpnia 2018r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia dobry start „300+”, świadczenia wychowawczego „500 +”, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego  na nowy  okres  świadczeniowy i zasiłkowy od:
1 października  2018  do  30 września 2019 r. i od 1 listopada 2018 do 31 października 2019 r.
Druki wszystkich wniosków są dostępne w GOPS .   
WYPEŁNIONE WNIOSKI !!! o jednorazowe  świadczenie dobry start „300+”, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia  rodzinne, fundusz alimentacyjny  można  składać od 1 sierpnia 2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  -   7.15 - 15.15  
wtorek –    8.oo - 16.oo
Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu wniosków na wszystkie świadczenia jednego dnia ustala się harmonogram przyjmowania wniosków wg miejscowości:
PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,
WTOREK –                 Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, 
ŚRODA –                     Olszanka, Nowiny,
CZWARTEK –            Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,
PIĄTEK –       Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan Krzywski, 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

 

DOBRY START 300+

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopienniku Górnym informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start 300+" na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,   
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Gdzie można pobrać wnioski:
Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2018 r.  ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   www.gopslopiennik.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym
       
Dla kogo świadczenie dobry start:
Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start 300+” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:
- 20 roku życia,
- 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Klauzula RODO

  • 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym reprezentowany przez Kierownika.

 

1. Dane kontaktowe w sprawach Ochrony Danych:

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
22-351 Łopiennik Górny
Telefon:
82 577 30 14 lub 508 306 410
e-mail:
gops.lopiennik@poczta.onet.pl

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO. Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

3. Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt
6. Pouczenie: Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
7. Pozostałe postanowienia: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO.

 

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje, że pomoc żywnościowa będzie wydawana w Świetlicy OSP w BOROWICY

07.06.2018 r. (czwartek) 
10:00-11:30 
Krzywe, Gliniska, Nowiny, Majdan Krzywski  
11:30-12:30 
Olszanka  
12:30-14:00
 Łopiennik Górny

08.06.2018r. (piątek)
9:00-10:00 
Łopiennik Nadrzeczny, Borowica 
10:00-11:00 
Łopiennik Dolny Kolonia  
11:00-13:00
 Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny
 13:00-14:00 
Dobryniów, Dobryniów Kolonia

GOPS apeluje o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!! Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (82) 577 3014

Stypendia szkolne - II semestr 2017/2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje:

stypendia szkolne na drugi semestr roku szkolnego 2017/2018 zostaną wypłacone

w okresie od 13 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. po przedłożeniu stosownych dokumentów.

Kwota faktur, rachunków na jednego ucznia wynosi:

300,00 zł. i 414,00 zł. stosownie do osiągniętego dochodu.

Termin składania do dnia 10 czerwca 2018 r.

DODATKOWA ŻYWNOŚĆ!!!

 

U W A G A !!!

 

18 KWIETNIA 2018 r. (środa) od godz. 9.00 do godz. 16.00


w Świetlicy w Borowicy


BĘDZIE WYDAWANA DODATKOWA ŻYWNOŚĆ 


DLA WSZYSTKICH UPRAWNIONYCH W JEDNYM DNIU tj.


OD 9.00 DO 13.00 miejscowości: Krzywe, Gliniska, Nowiny,

Majdan Krzywski, Olszanka, Łopiennik Górny

 

OD 13.00 DO 16.00 miejscowości: Łopiennik Nadrzeczny, Borowica,

Łopiennik Dolny Kolonia, Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny,
Dobryniów, Dobryniów Kolonia
         
 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!
 

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

       pełnych wiary, nadziei i miłości.

      Radosnego, wiosennego nastroju,

   serdecznych spotkań w gronie rodziny

                i wśród przyjaciół

            oraz wesołego Alleluja


        Życzą Kierownik i Pracownicy 

   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

               w Łopienniku Górnym

 


OFERTA PRACY

Zakład Przemysłu Odzieżowego "CORATEX"

poszukuje kandydatek na stanowisko SZWACZKI

 

Od kandydatek oczekujemy:

-sumienności

-dyspozycyjności

mile widziane osoby z doświadczeniem

 

Kandydatkom w zamian oferujemy:

-umowę o pracę (pełen etat)

-zapewnione minimalne wynagrodzenie plus dodatek premiowy za wykonany plan

 

Aktualne wynagrodzenie brutto w systemie akordowym od ponad 2000 zł.  do ponad 3000 zł.

- możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia

- dobre warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach 6.00 - 14.00

 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o kontakt (osobisty lub telefoniczny)

z działem kadr tel. 82 576 34 81 wewnętrzny 236

 

Z.P.O. "CORA-TEX" S.A.

ul. Poniatowskiego 50

22-300 Krasnsytaw

e-mail: kadry@cora-tex.pl

 

OFERTY PRACY

 

W dniu 28 marca 2018 r. o godz. 9.00  w sali posiedzeń budynku Biblioteki Publicznej w Łopienniku Górnym,

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie wraz z przedstawicielem Firmy "CORATEX" w Krasnymstawie

organizuje spotkanie dla osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi ofertami pracy.

EDUKACJA I PRACA

Zapraszamy do zapoznania się z INFORMATOREM EDUKACJI I PRACY Młodzieży OHP Lubelskiej Wojewódzkiej

Komendy Ochotniczych Hufców Pracy www.lubelska.ohp.pl

 

e-mail: lubelska@ohp.pl

20-072 LUBLIN, ul. Lubomelska 1-3

tel./fax 81 524 51-08/09

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
610,483 unikalnych wizyt