Dzisiaj jest czwartek 22 Kwietnia 2021. Imieniny Kaja, Łukasz, Leon, Nastazja

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

INFORMACJA
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

Od 2 września 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym będą przyjmowane oświadczenia na pomoc z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019
O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny u których dochód  na osobę w rodzinie  nie przekracza 1056,00zł  dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00zł. Do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie trudnej sytuacji: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, odcinek z renty, emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia, dokument potwierdzający  ilość ha przeliczeniowych.
Żywność będzie wydana przez:
OSP w Olszance w Świetlicy dla miejscowości /Olszanka, Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Krzywe, Majdan Krzywski, Nowiny i Gliniska/, 
Oświadczenia   można  składać   od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  -   7.15 - 15.15  
wtorek –    8.oo - 16.oo
Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu oświadczeń i wniosków na wszystkie świadczenia jednego dnia ustala się harmonogram przyjmowania oświadczeń i wniosków wg miejscowości:
PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,
WTOREK –                 Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, 
ŚRODA –                     Olszanka, Nowiny,
CZWARTEK –            Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,
PIĄTEK –   Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan   Krzywski, 
 
Proszę o przestrzeganie harmonogramu!!!

WZÓR WNIOSKU 500+

LINK PRZYKŁADOWEGO WZORU WYPEŁNIENIA WNIOSKU 500 +

 

DOTYCZY ŚWIADCZEŃ!!!

KOMUNIKAT!!!

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ , ŚWIADCZENIA RODZINNE,
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DOBRY START 300+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych,
że można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie: 
świadczenia wychowawczego 500 + od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.,
świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.,
funduszu alimentacyjnego od: 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. na nowy okres.
Dobry start 300+ świadczenie jednorazowe dla uczniów na rok szkolny 2019/2020
Druki wniosków dostępne w GOPS .
WYPEŁNIONE WNIOSKI !!! wersja papierowa o świadczenia wychowawcze,
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny należy składać od 1 sierpnia 2019r.
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.15 - 15.15, wtorek – 8.oo - 16.oo

Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu wniosków
na wszystkie świadczenia jednego dnia ustala się
harmonogram przyjmowania wniosków wg miejscowości:

PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,
WTOREK – Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe,
ŚRODA – Olszanka, Nowiny,
CZWARTEK – Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,
PIĄTEK – Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan Krzywski,

W dalszym ciągu zachęcamy do składania wniosków w wersji elektronicznej!!!

RAPORT Z WYDANEJ ŻYWNOŚCI

 

Raport z wydanej żywności w ramach  Programu Pomoc Żywnościowa 
na lata 2014-2020   Podprogram  2018


Na terenie Gminy Łopiennik Górny dystrybucję żywności otrzymanej z Banku Żywności w Lublinie prowadziły:
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance otrzymała żywność w ilości   20 203,38kg    trzy dostawy: w grudniu 2018r , w lutym i w kwietniu 2019 r. Z żywności skorzystało 446 osób.  OSP wydawała żywność dla mieszkańców z miejscowości: Olszanka, Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny,  Krzywe,  Majdan Krzywski, Nowiny i Gliniska.
Towarzystwo Przyjaciół Borowicy otrzymało żywność w ilości   16 676,48 kg  w   trzech dostawach  w grudniu 2018r ,
w lutym I w kwietniu 2019 r. Z żywności skorzystało 367 osób . Towarzystwo wydawało żywność dla mieszkańców miejscowości: Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Łopiennik Dolny Kolonia, Dobryniów, Dobryniów Kolonia.
Dystrybucję żywności otrzymanej z Polskiego Czerwonego Krzyża prowadziło Stowarzyszenie Wsi Żulin Wola Żulińska Czechów Kąt żywność w ilości 6 845,75kg została wydana dla 139  osób mieszkańców miejscowości Żulin, Wola Żulińska i Borowica
Ogółem na  terenie Gminy w ramach Podprogramu 2018 wydano 43 725,61 kg  żywności. Żywność otrzymały  952  osoby.

 

DOTYCZY ŚWIADCZEŃ!!!

Komunikat 500+


Ważne!

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Ważne!

Wnioski o 500+ na nowych zasadach będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019r. - wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),

 • od 1 sierpnia 2019r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie pocztą) oraz elektronicznej.

Jeżeli wniosek o 500+ zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. (dotyczy świadczeń na dzieci, które dotychczas nie były objęte programem) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie 500+ do 30 września 2019r. również będą mogli składać wnioski od 1 lipca 2019r., celem kontynuacji wypłaty 500+ od października 2019 r. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Prawo do 500+ zostanie ustalone na wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021r., co oznacza że w 2020r. nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

Ważne!

Rodzice, którzy pobierają 500+ na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019r. jeden wniosek na wszystkie dzieci (w tym tzw. pierwsze). W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które dotychczas nie pobierali 500+), a od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci (na które mieli przyznane 500+ do 30 września 2019r.)

Patrz tabele poniżej! Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2019r. oraz terminy składania wniosków.

Więcej na temat zmian - odsyłamy do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-odslona-programu-rodzina-500-pytania-i-odpowiedzi

500+ co się zmieni od dnia 1 lipca 2019r.

 

Najważniejsze zmiany

Czego dotyczy zmiana

Co się zmieni od 1 lipca 2019r.

Kryterium dochodowe

500+ bez kryterium dochodowego

Posiadanie alimentów na dziecko

Brak wymogu przedstawiania przez samotnego rodzica tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na dziecko

Sposób rozstrzygania sprawy

Informacja o przyznaniu świadczenia przekazywana na wskazany adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania świadczenia w formie decyzji

Okres świadczeniowy

Do maja 2021r. (jednorazowo wydłużony). Następny okres pobierania 500+ od czerwca 2021r. do maja 2022r.

Przyznanie 500+ po urodzeniu dziecka

Od daty narodzin dziecka (z wyrównaniem) w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od jego urodzenia

Przyznanie 500+ w przypadku śmierci rodzica (jak również opiekuna faktycznego lub prawnego)

W przypadku śmierci jednego z rodziców (opiekunów), któremu wcześniej przyznano świadczenie na dziecko, rodzic (opiekun), który został z dzieckiem, celem zachowania ciągłości świadczenia 500+ będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty śmierci drugiego rodzica.

Dzieci w domach pomocy społecznej (DPS)

500+ przysługuje dyrektorowi DPS, chyba że inne osoby uprawnione uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia.

Osoby uprawnione

Matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem, ustalonej zgodnie z orzeczeniem sądu, każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty świadczenia); albo opiekun faktycznyjeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu; albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej

500+ - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY TRWAJĄCY DO 31 MAJA 2021r.

WNIOSEK ZŁOŻONY WRAZ Z DOKUMENTAMI

500 + PRZYSŁUGUJE POCZĄWSZY

USTALENIE PRAWA I WYPŁATA

OD 1 LIPCA 2019r. DO 31 SIERPNIA 2019r.

 • od 1 lipca - wyłącznie wnioski elektroniczne

 • od 1 sierpnia - wnioski w formie tradycyjnej i elektronicznej

» OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019r.

OD 1 WRZEŚNIA 2019r. DO 30 WRZEŚNIA 2019r.

» OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane500+ do 30 września 2019r.

DO DNIA 30 LISTOPADA 2019r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.

DO DNIA 31 GRUDNIA 2019r.

OD 1 LISTOPADA 2019r. DO 30 LISTOPADA 2019r.

OD 1 LISTOPADA 2019r.

DO DNIA 31 STYCZNIA 2020r.

OD 1 GRUDNIA 2019r. DO 31 GRUDNIA 2019r.

OD 1 GRUDNIA 2019r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.

OD 1 STYCZNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

OD 1 STYCZNIA 2020r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.

Ważne!

 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio (na dzieci urodzone po dniu 30 czerwca 2019r.):

  • - urodzenia się dziecka;

  • - objęcia dziecka opieką;

  • - przysposobienia dziecka.

  W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze (jeżeli śmierć rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019r.).

 • Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku, datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

 

 

WARSZTATY KULINARNE

 

Bezpłatne warsztaty kulinarne dla beneficjentów
korzystających z pomocy żywnościowej

Bank Żywności w Lublinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopienniku Górnym. serdecznie zapraszają beneficjentów korzystających z  POPŻ 2014-2020 na bezpłatne warsztaty kulinarne. 
Warsztaty realizowane są w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa   2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018. 
Warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym w  dniu 24.06.2019 r.        w godz. 10:00- 12:00 .

Zgłoszenia  przyjmowane są do  19 czerwca 2019r     tel.:  82 5773014, 508 306 410.

 

STYPENDIA SZKOLNE II semestr 2018/2019

 

 

Stypendia szkolne na drugi semestr roku szkolnego 2018/2019 zostaną wypłacone

w okresie od 11 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019r. po przedłożeniu stosownych dokumentów.

 

Termin składania do dnia 10 czerwca 2019 r. !!!


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

 

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym za 2018 rok 

 Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. BILANS jednostki – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym sporządzony na dzień 31.12.2018r. wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopiennik Górny.

 

Życzenia Świąteczne

           Pełnych nadziei, wiary i miłości

           radosnych Świąt Wielkiej Nocy

   oraz serdecznych spotkań w gronie Najbliższych

                                życzą 

                  Kierownik i Pracownicy 

         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                    w Łopienniku Górnym

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

 

INFORMACJA
WYDAWANIE PACZEK !!!

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że  żywność będzie wydawana 
w dniu 03 kwietnia 2019 r. (środa)
w Świetlicy OSP w Borowicy
w godzinach: 
8:00 -  9:30    Borowica, Łopiennik Dolny, Dobryniów
9:30 - 10:30   Dobryniów Kolonia,  Łopiennik Podleśny
10:30 -12:00  Łopiennik Dolny Kolonia

Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!

 

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

INFORMACJA
WYDAWANIE PACZEK !!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że   żywność będzie wydawana 
w dniu 03 kwietnia 2019 r. (środa)
w Świetlicy OSP w OLSZANCE  
w godzinach:
8:00  -  9:30    Olszanka, Łopiennik Nadrzeczny
9:30 - 11:00    Krzywe, Gliniska, Nowiny, Majdan Krzywski
11:00 - 12:00   Łopiennik Górny

Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!

Wygenerowano w sekund: 0.01
731,298 unikalnych wizyt