Dzisiaj jest niedziela 16 Grudnia 2018. Imieniny Albina, Zdzisława, Zdzisław, Alicja, Sebastian

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt "Szansa na zmianę" 2013

Newsy

W 2013 roku kontynuowany jest projekt systemowy „Szansa na zmianę” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację projektu systemowego zaplanowano ogólną kwotę 100 00,00 zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na 1/2 etatu finansowany w całości ze środków projektu. W ramach projektu  zakwalifikowanych zostało 10 osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej  , w tym w grupie docelowej 30% stanowią osoby młode  w wieku 15-30 lat.

Informacja: Zmiana kryterium dochodowego "becikowe"

Newsy

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

 

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Informacja: Fundusz alimentacyjny 2012/2013, Świadczenia rodzinne 2012/2013

Newsy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1  sierpnia 2012 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres od 1października 2012 do 30 września 2013 r. oraz DRUKI wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres od 1 listopada 2012 do 31 października 2013r.

 Druki wniosków  są dostępne w GOPS .  

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy składać od 1 sierpnia 2012 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.      

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia rodzinne należy składać od 1września 2012 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.   

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

Newsy

Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 16 sierpnia 2012 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2012/2013. Druki wniosków  będą dostępne w GOPS .   

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 1 do 15 września 2012 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2012 r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne do dnia  30.09.2012 r.  – 351,00 zł  od 1.10.2012 456,00zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Newsy

Łopiennik Górny: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w ramach projektu systemowego Szansa na zmianę w 2012 r. współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Newsy

W dniu 12 czerwca 2012 r. w Sali posiedzeń w Budynku Biblioteki Gminnej odbyło się szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego, w szkoleniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie przeprowadziła firma KROKUS – Pracownia Profilaktyczna w Krakowie.

Wypłata stypendium

Newsy

Od 18  do 29 czerwca 2012 r. wypłata stypendium w kasie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania.

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Newsy

W dniu 7 maja 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. Na przewodniczącego Zespołu został wybrany Pan Michał Błasiak -  Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym.

Kontynuacja projektu w 2012 "Szansa na zmianę"

Newsy

W 2012 roku kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Szansa na zmianę” zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 188 309,00zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na pełnym etacie finansowany w całości ze środków projektu. W ramach projektu przewiduje się przeszkolenie 17-tu osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym 5 osób kontynuujących udział w projekcie. Zaplanowano szkolenia doradztwa zawodowego, ze szkoleń zawodowych przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn. Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów, osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do GOPS.

Ogłoszenie przetargu "Dożywianie dzieci w szkołach"

Newsy

Ogłoszenie o przetargu

Wpłynęła jedna oferta Usługi Gastronomiczne JANISZEK, Ignasin 7. Cena za jeden posiłek 4,30 zł z podatkiem VAT. Oferta spełnia warunki SIWZ i zostanie podpisana umowa na dożywianie dzieci objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczących się w szkołach prowadzonych przez gminę Łopiennik Górny w 2012 r.

Nabór kandydatów do projektu "Szansa na zmianę 2012"

Newsy

Projekt 2012

Od 01 stycznia 2012 r. ogłasza się nabór kandydatów chętnych do udziału w projekcie systemowym pt: „Szansa na zmianę”. Uczestnikami mogą zostać osoby spełniające poniższe warunki:

  • Zamieszkały na terenie gminy Łopiennik Górny
  • Będący w wieku aktywności zawodowej
  • Zarejestrowany w Urzędzie Pracy
  • Będący klientem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym

 

Szczegółowe informacje o projekcie są udzielane w GOPS Łopiennik Górny,

tel. kontaktowy 82 577 30 14

Wygenerowano w sekund: 0.01
568,276 unikalnych wizyt