PROJEKT

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez gops dnia Styczeń 17 2020 10:34:28

 

 

 

Projekt „GOPS - organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” nr POWR.02.05.00-00-303/18,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Od 1 stycznia 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przystępuje do relizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „GOPS – organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER.

 

Celem głównym projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2021r. poprzez zmianę systemu organizacyjnego polegającą na rozdzieleniu zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Dążąc do wysokiej jakości usług i skuteczności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przystąpił do realizacji projektu, który zakłada reorganizację struktury organizacyjnej Ośrodka polegającej na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych.

 

Zmiana struktury organizacyjnej opiera się na wyodrębnianiu w Ośrodku:

Zakładamy, że dzięki wprowadzonym zmianom nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych.

 

Realizacja projektu obejmuje dwa etapy:

 

Etap 1 :

Termin realizacji styczeń - luty 2020 r.

 

Etap 2:

 

Termin realizacji marzec 2020 r. – czerwiec 2021 r.

 

Planowana wartość projektu to 325 377,82 zł

w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej.