Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez admin dnia Luty 18 2020 12:10:00

 

Projekt „GOPS – organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” nr POWR.02.05.00-00-0303/18,współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

OGŁOSZENIE O  NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W GMINNYM OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W ŁOPIENNIKU GÓRNYM

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA  SOCJALNEGO

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony jeden etat od 1 marca 2020r

WYMAGANIA:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(t.j. Dz.U.2017.1769  z późn. zm. ) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

ZAKRES  PRACY:

     1.Udzielanie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach Pomocy świadczonych przez GOPS,

      2.Przyjmowanie wniosków o świadczenia przyznawane zgodnie z realizowanymi przez GOPS ustawami/pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, wychowawcze, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny stypendia szkolne, świadczenie dobry start, karta dużej rodziny, dożywianie,

      3.Wprowadzenie wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, rodzicielskie, dobry start, fundusz alimentacyjny, złożonych tradycyjnie /papierowo/ do systemów informatycznych, weryfikacja w systemach zewnętrznych, drukowanie wyników weryfikacji,

     4.Odbieranie wszystkich wniosków przekazanych za pomocą systemu informatycznego Empatia i wczytywanie ich do programów służących do ich obsługi,

     5.Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej Pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa realizacji tych zadań

     6.Współpraca przy analizie i ocenie zasobów potrzeb społecznych w celu sporządzania bilansów potrzeb w zakresie Pomocy społecznej

     7.Realizacja programu operacyjnego pomoc żywnościowa kwalifikowanie osób wydawanie skierowań, sprawozdawczość,

     8.Prowadzenie komputerowej bazy danych klientów Pomocy społecznej w GOPS i jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji świadczeń ,

     9.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych na potrzeby własne jak innych ośrodków innych ośrodków

   10.Obsługa kancelaryjna GOPS przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, dokonywanie niezbędnych zakupów materiałów biurowych na podstawie listy potwierdzonej przez kierownika

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

 1. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2016.922),
 3. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 

 Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:  k l a u z u l a   i n f o r m a c y j n a 

 

                                                                                    ( zał. Nr 1 do ogłoszenia )

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty należy przesłać w terminie do 21 lutego 2020 r. do godz. 12:00 pod adres:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny

lub złożyć osobiście w  Ośrodku w godz. 7:15 - 15:15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”.

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łopienniku Górnym  pod adresem www.gopslopiennik.pl  

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.  

Łopiennik Górny, dnia 18.02.2020 r.                                                                       

 

                                                                                        Kierownik

                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                   Longina Weremko