SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez gops dnia Maj 13 2019 13:03:01

 

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym za 2018 rok 

 Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. BILANS jednostki – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym sporządzony na dzień 31.12.2018r. wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopiennik Górny.