DOTYCZY ŚWIADCZEŃ!!!

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez gops dnia Czerwiec 13 2019 13:37:54

Komunikat 500+


Ważne!

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Ważne!

Wnioski o 500+ na nowych zasadach będzie można składać:

Jeżeli wniosek o 500+ zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. (dotyczy świadczeń na dzieci, które dotychczas nie były objęte programem) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie 500+ do 30 września 2019r. również będą mogli składać wnioski od 1 lipca 2019r., celem kontynuacji wypłaty 500+ od października 2019 r. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Prawo do 500+ zostanie ustalone na wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021r., co oznacza że w 2020r. nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

Ważne!

Rodzice, którzy pobierają 500+ na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019r. jeden wniosek na wszystkie dzieci (w tym tzw. pierwsze). W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które dotychczas nie pobierali 500+), a od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci (na które mieli przyznane 500+ do 30 września 2019r.)

Patrz tabele poniżej! Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2019r. oraz terminy składania wniosków.

Więcej na temat zmian - odsyłamy do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-odslona-programu-rodzina-500-pytania-i-odpowiedzi

500+ co się zmieni od dnia 1 lipca 2019r.

 

Najważniejsze zmiany

Czego dotyczy zmiana

Co się zmieni od 1 lipca 2019r.

Kryterium dochodowe

500+ bez kryterium dochodowego

Posiadanie alimentów na dziecko

Brak wymogu przedstawiania przez samotnego rodzica tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na dziecko

Sposób rozstrzygania sprawy

Informacja o przyznaniu świadczenia przekazywana na wskazany adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania świadczenia w formie decyzji

Okres świadczeniowy

Do maja 2021r. (jednorazowo wydłużony). Następny okres pobierania 500+ od czerwca 2021r. do maja 2022r.

Przyznanie 500+ po urodzeniu dziecka

Od daty narodzin dziecka (z wyrównaniem) w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od jego urodzenia

Przyznanie 500+ w przypadku śmierci rodzica (jak również opiekuna faktycznego lub prawnego)

W przypadku śmierci jednego z rodziców (opiekunów), któremu wcześniej przyznano świadczenie na dziecko, rodzic (opiekun), który został z dzieckiem, celem zachowania ciągłości świadczenia 500+ będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty śmierci drugiego rodzica.

Dzieci w domach pomocy społecznej (DPS)

500+ przysługuje dyrektorowi DPS, chyba że inne osoby uprawnione uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia.

Osoby uprawnione

Matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem, ustalonej zgodnie z orzeczeniem sądu, każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty świadczenia); albo opiekun faktycznyjeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu; albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej

500+ - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY TRWAJĄCY DO 31 MAJA 2021r.

WNIOSEK ZŁOŻONY WRAZ Z DOKUMENTAMI

500 + PRZYSŁUGUJE POCZĄWSZY

USTALENIE PRAWA I WYPŁATA

OD 1 LIPCA 2019r. DO 31 SIERPNIA 2019r.

  • od 1 lipca - wyłącznie wnioski elektroniczne

  • od 1 sierpnia - wnioski w formie tradycyjnej i elektronicznej

» OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019r.

OD 1 WRZEŚNIA 2019r. DO 30 WRZEŚNIA 2019r.

» OD 1 LIPCA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane500+ do 30 września 2019r.

DO DNIA 30 LISTOPADA 2019r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.

DO DNIA 31 GRUDNIA 2019r.

OD 1 LISTOPADA 2019r. DO 30 LISTOPADA 2019r.

OD 1 LISTOPADA 2019r.

DO DNIA 31 STYCZNIA 2020r.

OD 1 GRUDNIA 2019r. DO 31 GRUDNIA 2019r.

OD 1 GRUDNIA 2019r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.

OD 1 STYCZNIA 2020r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

OD 1 STYCZNIA 2020r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020r.

Ważne!