Dzisiaj jest czwartek 22 Kwietnia 2021. Imieniny Kaja, Łukasz, Leon, Nastazja

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci do 18 roku życia lub nauki w szkole nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 504,00 złotych miesięcznie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 583,00 złotych. Do zasiłku rodzinnego uprawniona jest również osoba ucząca się – osoba pełnoletnia ucząca się niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugoda sądową prawa do alimentów z ich strony, która spełnia warunki ustawy.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 68 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
 • 91 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
 • 98 zł na dziecko w wieku 19-24 lat


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczeń alimentacyjnych na rzecz tego dziecka


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Dodatek nie przysługuje, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny.

 

 

 

 

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł, na dziecko do ukończenia pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje na każde przysposobione dziecko oraz na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jeżeli dziecko znajduje się pod faktyczną opieką matki, ojca, opiekuna faktycznego lub prawnego. Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, 36 miesięcy w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy, jeżeli opieka sprawowana jest na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba :

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inna pracę zarobkową
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, w żłobku albo w przedszkolu z wyjątkiem :
  • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającym z żłobku lub przedszkolu z powodów terapeutycznych
  • dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej z wyjątkiem zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych
  • oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z urlopu macierzyńskiego


- z tytułu samotnego wychowywani dziecka

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko. Dodatek przysługuje na dwoje dzieci, w wysokości 170,00 zł miesięcznie, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności dodatek wypłacany jest w wysokości 250,00 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ :

 • drugi z rodziców nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone

- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia
5 – tego roku życia oraz w wysokości 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej
5 – tego roku życia do ukończenia 24 – tego roku życia. Dodatek przyznawany jest na dzieci do ukończenia 16 – tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na dzieci powyżej 16- tego roku życia do ukończenia 24 – tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
w wysokości 100,00 złotych. Dodatek przysługuje również na dzieci rozpoczynające przygotowanie przedszkolne („zerówki”). Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły
  Przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązki nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjalnej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  Przysługuje w wysokości 50,00 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązki nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

  dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkle poza miejscem zamieszkania wypłaca się przez 10 miesięcy w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.


 

Becikowe

 

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”

Przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 złotych na każde żywe urodzone dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu – niezależnie od dochodów. Wnioski o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

Becikowy problem

Od 1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka należy udokumentować pozostawanie matki dziecka pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPiPS postuluje zmianę terminu pierwszej wizyty kobiety w ciąży u lekarza. 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie
wymogu pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną

W dniu 25 listopada 2009 r. Podsekretarz Stanu w MPiPS Marek Bucior wystosował  pismo do Minister Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie możliwości przesunięcia terminu pierwszej wizyty kobiety w ciąży z 10 tygodnia na termin późniejszy.

 

 


 

   Zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. Przyznawany jest niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 – tego roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a niepełnosprawność powstał w weiku do ukończenia 21 – ego roku życia. Zasiłek przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat i nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS lub KRUS.

Zasiłek nie przysługuje osobie przebywającej w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie jeżeli pobyt tej osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia finansowane są częściowo lub w całości z budżetu państwa albo NFZ. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od dochodu.

 

 


 

  Świadczenie pielęgnacyjne

Przyznawane jest w wysokości 520,00 zł miesięcznie z tytułu nie podejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności ( punkty 7 i 8 w orzeczeniach o niepełnosprawności musza mieć łącznie zapis dotyczy).
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest ze względu na kryterium dochodowe rodziny, które wynosi 583,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub został umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalistycznym ośrodku szkolno wychowawczym i korzystaw nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej
 • osoba w rodzinie ma prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”

 • wniosek
 • kopię dowodów osobistych obojga rodziców
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, kopie zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • w przypadku dziecka przysposobionego, objętego opieką prawna lub faktyczną kopie prawomocnego wyroku lub postanowienia sądu


Zasiłek pielęgnacyjny

 • wniosek
 • kopie orzeczenia o niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • jeżeli ubiegasz się o zasiłek pielęgnacyjny w imieniu pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – upoważnienie tej osoby, chyba że jesteś opiekunem prawnym


Świadczenie pielęgnacyjne

 • wniosek
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznego stopnia niepełnosprawności
 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (wymagane dla zasiłku rodzinnego)


Zasiłek rodzinny

 • wniosek
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
 • w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat zaświadczenie ze szkoły
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochody w tym odpowiednio :
  • w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych – zaświadczenie o dochodach netto uzyskanych w roku, poprzedzającym okres zasiłkowy
  • w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub kart podatkowej oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i należny zryczałtowany podatek.
  • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (ustawa o świadczeniach rodzinnych)
  • kopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości posiadanego gospodarstwa w dzierżawę
  • w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez spółdzielnię rolniczą – umowę zawartą w formie aktu notarialnego
  • jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów
  • kopię protokołu posiedzenia zawierającą treść ugody sądowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sąd, a zawartego przed mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
  • w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone – przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku uzyskania alimentów wyższych – oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku przebywania osoby w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty
  • dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokości
  • dokument lub oświadczenia określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca uzyskany przez członka rodziny
 • informację o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka
 • w przypadku osoby uczącej się kopię aktów zgonu lub zasądzających alimenty
 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP


Jeżeli sytuacje tego wymaga możemy zarządzać innych dokumentów niż wymienionych powyżej.

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie na jaki został udzielony
 • zaświadczenie o co najmniej 6 – ścio miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do systemu ubezpieczeń społecznych
 • jeśli dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywa w żłobku lub przedszkolu ze względów terapeutycznych zaświadczenie lekarza
 • w przypadku, o nie korzystaniu w nim z całodobowej opieki


dodatek z tytułu samotnego wychowywania

 • kopie aktu zgonu drugiego z rodziców lub prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty
 • w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • odpis wyroku sądu oddalający w całości powództwo o alimenty
 • orzeczenie sądu zobowiąże jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka


dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie szkoły
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie uczniowi lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny

 


 CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Okres zasiłkowy trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych składa się ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

Praw do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego – nie ma wyrównań. Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się do końca ważności orzeczenia (nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego). Wyjątek stanowi zasiłek pielęgnacyjny – prawo do niego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie zostało wydane na czas określony, wtedy prawo do zasiłku ustalane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym traci ważność.

Aby nie stracić prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w miesiącu następującym po miesiącu, w którym orzeczenie straciło ważność, złóż w Ośrodku wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wraz z zaświadczeniem potwierdzającym fakt złożenia wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności. Po wydaniu przez odpowiednią instytucję orzeczenia dostarczysz je do nas. Jeżeli będzie stanowiło kontynuację poprzedniego, będziemy mogli wypłacić świadczenia za miesiące, w których oczekiwałeś na wydanie orzeczenia.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy, wraz z kompletem dokumentów, można składać od dnia 1 lipca. Jeżeli złożysz wniosek w lipcu, świadczenia przysługujące w nowym okresie będą wypłacone we wrześniu, za wnioski złożone w sierpniu i we wrześniu możemy wypłacić pieniądze w październiku.

Jeżeli pobierasz świadczenia rodzinne, masz obowiązek, niezwłocznie powiadomić nas o wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej, zaprzestaniu nauki, zawarciu związku małżeńskiego, urodzeniu dziecka, umieszczeniu członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie a także o uzyskaniu dochodu.

Uzyskaniem dochodu jest :

 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lun dzierżawą gospodarstwa
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej


Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi.

 

INFORMACJA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje, że w związku ze zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które weszły w życie 01.11.2009 roku, osoby składające wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) lub dodatek z tytułu urodzenia dziecka, od 1 listopada 2009 roku, będą zobowiązane potwierdzić zaświadczeniem lekarskim fakt, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wygenerowano w sekund: 0.01
731,309 unikalnych wizyt