Autor: Bartłomiej Weremko , 2021-12-21, 15:15

Program "Posiłek w Szkole i w domu"

Ilość wyświetleń: 227

Posiłek w szkole i w domu


Odsłuchaj

Powrót

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Program „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany we wszystkich województwach.
W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku bądź świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności). Pomoc taka trafi do dzieci ze szkół podstawowych oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc realizowana jest w formie:
1. dla dzieci ze szkół podstawowych – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach i szkolnych stołówkach
2. dla osób dorosłych - w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Przyznanie pomocy w formie jednego posiłku dziennie następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.