DLA MIESZKAŃCA


Odsłuchaj

Powrót

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Informujemy, że w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 GOPS Łopiennik Górny wznawia przyjmowanie wniosków na w/w pomoc: - 1 707,20 zł na osobę samotnie gospodarującą - 1 320,00 zł na osobę w rodzinie Osoby zainteresowane prosimy o BEZZWŁOCZNE składanie wniosków, ze względu na konieczność zamknięcia listy uprawnionych.

Data publikacji: 2022-01-10, 13:38

Przejdź do aktualności

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH

Rodziny korzystające z dożywiania dzieci w szkołach prosimy o składanie wniosków na II semestr roku szkolnego 2021/2022 !

Data publikacji: 2022-01-10, 13:33

Przejdź do aktualności

Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Data publikacji: 2021-12-21, 9:42

Przejdź do artykułu

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Data publikacji: 2021-12-21, 9:33

Przejdź do artykułu

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Data publikacji: 2021-12-20, 18:02

Przejdź do artykułu

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Data publikacji: 2021-12-20, 17:56

Przejdź do artykułu

Dożywianie

Od 1 września 2021 roku przyjmujemy wnioski na DOŻYWIANIE dzieci na I semestr roku szkolnego 2021/2022. Kryterium dochodowe do skorzystania z programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 792 zł na osobę w rodzinie. Zapraszamy do składania wniosków zainteresowanych rodziców uczęszczających do szkół z naszej Gminy.

Data publikacji: 2021-12-20, 17:44

Przejdź do artykułu

RODZINA 500 +

Wnioski można składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem banków, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP, portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Empatia) lub w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Łopiennik Górny.

Data publikacji: 2021-09-03, 11:39

Przejdź do artykułu

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Data publikacji: 2021-06-07, 12:01

Przejdź do artykułu