Autor: Bartłomiej Weremko , 2021-10-18, 0:00

Ilość wyświetleń: 432

Nabór kandydata do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Łopiennik Górny


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łopiennik Górny   ogłasza   nabór  kandydata   do   pracy   w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Łopiennik Górny  na stanowisku:


Asystent Rodziny,  Koordynator /Opiekun Klub Senior +


1.    Wymiar czasu pracy:

Asystent Rodziny – ½ etatu – w systemie zadaniowego czasu pracy
Koordynator /opiekun Klub Senior +- ¼ etatu

2. Wymagania niezbędne dla osoby aplikującej:
Asystentem rodziny/ Koordynatorem/Opiekunem Klubu Senior+ może być osoba, która:


1.  posiada:

     a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
         praca socjalna lub
     b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
         z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
         studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na
         podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
         pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
     c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
         a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2.  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
     zawieszona ani ograniczona;
3.  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
     wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
     skarbowe.

3.  Wymagania dodatkowe:

1.  wysoka kultura osobista,

2.  zdolność analitycznego rozwiązywania problemów,
3.  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
4.  odporność na stres,
5.  odpowiedzialność,
6.  asertywność,

4. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie   i  realizacja   planu   pracy  z rodziną we współpracy z członkami rodziny
      i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art.11 ust.1 ustawy o wspieraniu
      rodziny  i systemie pieczy zastępczej;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
     zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
     umieszczonemu  w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
     umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
      kształtowanie  prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
      psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie  działań  interwencyjnych  i  zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
      dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14.  realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu  kobiet  w ciąży
      i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.);
15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co  pół roku, i przekazywanie
      tej oceny podmiotowi, o którym  mowa w art.17 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny  i  systemie
      pieczy zastępczej;
17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
19. współpraca z jednostkami administracji rządowej  i  samorządowej, właściwymi  organizacjami
      pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
      dziecka i rodziny;
20. współpraca  z  zespołem   interdyscyplinarnym  lub  grupą  roboczą, o  których mowa  w art. 9a
      ustawy z dnia  29  lipca  2005 r. o  przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz.     
      218 ze zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za
      niezbędną.

5. Do zadań koordynatora/ opiekuna Klubu Senior+ w szczególności należy:

1.    właściwa organizacja pracy Klubu;
2.    prowadzenie zajęć uaktywniających uczestników Klubu Senior+, w tym prowadzenie zajęć manualnych, muzyczno-ruchowych, czytanie opowiadań, dyskusja, rozmowy indywidualne;
3.    otwieranie i zamykanie siedziby Klubu Senior+,
4.    dbanie o warunki higieniczne pomieszczeń,
5.    przygotowywaniu poczęstunków dla uczestników spotkań w ramach Klubu Senior+,
6.    współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łopiennik Górny
7.    współpraca z innymi Klubami Senior+  i innymi organizacjami;
8.    organizowanie imprez kulturalnych, wycieczek, spotkań okolicznościowych;
9.    motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w ży-ciu społecznym,
10.    współpraca z policją, strażą miejską i strażą pożarną – wykłady i prelekcje nt. bezpieczeństwa itp.;
11.    organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia w celu przybliżenia schorzeń wie-ku senioralnego, jak im zapobiegać, a jak leczyć, utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomo-cy przed medycznej;
12.    sprawowanie opieki nad klubowiczami
13.    pilnowanie list obecności uczestników zajęć organizowanych w ramach Klubu Senior+,
14.    sporządzenie planów, sprawozdań i informacji wynikających z realizacji zadania;
15.    dokumentowanie działalności Klubu Senior+ w formie fotograficznej.

6. Wymagane dokumenty:

1.  list motywacyjny,
2.  życiorys (CV),
3.  kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom),
4.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5.  kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,
6.  oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki
     obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
     przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
     praw publicznych.

7. Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy ( 20 godzin tygodniowo).
Praca koordynatora/opiekuna Klubu Senior+ będzie wykonywana w ramach stosunku pracy (10 godzin tygodniowo)

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty  należy składać  w  terminie  do   29 .10.2021 r.  do  godz.  14:00  w  siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łopiennik Górny,  Łopiennik Nadrzeczny 3a, 22-351 Łopiennik Górny,  w  zamkniętej  kopercie   z   dopiskiem  „Asystent Rodziny”, „Koordynator/Opiekun Klubu Senior+”   osobiście  lub  pocztą tradycyjną  (liczy się data wpływu do GOPS).  Dokumenty,  które  wpłyną do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  po wyżej  wymienionym  terminie  nie  będą   rozpatrywane.                                                                                                                                          Kierownik
                                                                                                                   Gminnego Ośrodka pomocy  Społecznej
                                                                                                                                       Łopiennik Górny
                                                                                                                                        Marta Woźniak

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.docx
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.docx
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.