Autor: Bartłomiej Weremko , 2021-12-14, 9:12

Ilość wyświetleń: 46

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY NA LATA 2021-2030


Odsłuchaj

Powrót

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.

Skuteczność funkcjonowania przyjętej strategii zależeć będzie od:
a.    monitoringu i ewaluacji,
b.    budowy programów celowych rozwijających przyjęte kierunki działań.
Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych.
Całościowa ocena wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki z przyjętymi wartościami i zasadami. Ewaluacja jest działalnością z natury normatywną, gdyż z jednej strony wykorzystuje się w niej istniejące normy, z drugiej zaś w jej wyniku mogą pojawić się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur. Jest także działalnością instrumentalną, ponieważ jej podstawowym celem jest dostarczenie podmiotom polityki społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji.
Elementami skutecznego monitoringu i ewaluacji będą przede wszystkim:
a. Zespół wdrażający strategię.
Zespół został powołany przez wójta odrębnym zarządzeniem, a w jego skład weszli m.in.: sekretarz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczący rady Gminy, dyrektorzy szkół, dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych Gminy.
b. Roczna ocena wdrażania strategii.
Zespół wdrażający strategię winien się zbierać przynajmniej raz w roku i ocenić poziom wdrażania poszczególnych celów i kierunków działań.
c. Ewaluacja strategii.
    Co dwa lata (bądź częściej jeśli zajdzie taka potrzeba) zostanie przeprowadzona całościowa ewaluacja strategii przez Zespół wdrażający.  Zespół swoją ewaluację powinien przekazać wójtowi i radzie,  proponując rozwiązania, np. programy celowe, wprowadzenie zmian do programu rozwiązywania problemów alkoholowych etc.                         W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia znaczących zmian zespół zarekomenduje Radzie Gminny wprowadzenie zmian do strategii

Zapisy zawarte w strategii będą realizowane w ramach kierunków poszczególnych działań, w zależności od posiadanych przez samorząd i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych.
Inne dokumenty programowe w zakresie lokalnej polityki społecznej powinny być zgodne z wytyczonymi w niniejszym dokumencie celami strategicznymi i kierunkami działań. W szczególności powinny je rozwijać i uszczegóławiać. Odnosi się to do programów przyjmowanych przez organy samorządu corocznie, jak i dokumentów wieloletnich, m.in. do:
•    Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
•    Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
•    Programu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną,
•    Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
•    Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Strategia opracowywana jest w okresie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19. Jest to istotna przeszkoda, która nie pozwala w sposób pełny przewidzieć, jaki charakter będą mieć przyszłe rozwiązania związane z prowadzeniem polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku i jak długotrwałe będą społeczne, psychiczne i ekonomiczne skutki tego zdarzenia dotykające nasze społeczeństwo.
Podstawową reakcją państwa na to zdarzenie pozostanie polityka społeczna i jej liczne instrumenty. Polityka ta, realizowana przez administracje rządową i samorządową w poczuciu wypełnienia wszystkich zobowiązań pomocy, będzie dowodem gwarancji funkcjonowania lokalnych społeczności i grup społecznych wrażliwych na wszelkie kryzysy.

Załączniki:

1. Strategia-na-lata-2021-2030-projekt.docx
Strategia-na-lata-2021-2030
2. Zalacznik-nr-3-Ankieta-konsultacyjna Gmina Łopiennik Górny.docx
Ankieta-konsultacyjna
3. zarzadzenie strategia konsultacje.pdf
zarzadzenie 92/2021 Wójta Gminy Łopiennik Górny z dnia 10.12.2021 r.