Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-03-29, 14:33

Ilość wyświetleń: 111

Program „Posiłek w szkole i w domu”


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Łopiennik Górny realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

•    dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

•    dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

•    osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 95 763,00 zł,  środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Łopiennik Górny to 23 937,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2022 r. wynosi 119 700,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 900 zł.

Gmina Łopiennik Górny, na podstawie Uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego, zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

1. Pomoc w formie posiłku:

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

•    W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie (150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

•    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np. dni wolne od nauki) lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 164 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 900 zł w przypadku osób w rodzinie.

W 2021 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 75 976,10 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła 60 780,88 zł, ze środków własnych Gminy Łopiennik Górny wydatkowano kwotę 15 195,00 zł.