Autor: Bartłomiej Weremko , 2021-06-08, 10:01

Ilość wyświetleń: 203

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021


Odsłuchaj

Powrót


Gmina Łopiennik Górny aplikuje o środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Łopiennik Górny będzie Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny.


Celem programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą

na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,

a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych

na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

i edukacji;

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,

z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności w:

1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie

i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);

2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;

3. załatwianiu spraw urzędowych;

4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci

z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu

i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.