Klauzula RODO

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez gops dnia Czerwiec 15 2018 12:46:51

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym reprezentowany przez Kierownika.

 

1. Dane kontaktowe w sprawach Ochrony Danych:

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
22-351 Łopiennik Górny
Telefon:
82 577 30 14 lub 508 306 410
e-mail:
gops.lopiennik@poczta.onet.pl

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO. Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

3. Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt
6. Pouczenie: Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
7. Pozostałe postanowienia: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO.