Data publikacji: 2024-03-29, 10:34

Liczba wyświetleń: 394

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Wsparcia Rodziny 2024-2026


Odsłuchaj

Powrót

Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą, a zarazem podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną. Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. Dziecko nabywa w rodzinie wiedzę o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach. Uczy się wyrażać swoje uczucia oraz poznaje co jest dobre a co złe. Rodzina kształtuje osobowość młodego pokolenia, a także postawę społeczną. Dlatego tak ważne jest zachowanie prawidłowych ról społecznych. Tylko prawidłowo funkcjonująca rodzina jest warunkiem wykreowania młodego pokolenia, które będzie miało poczucie własnej wartości, aspiracji, empatii jak również będzie bazą do budowania kolejnej prawidłowo funkcjonującej najmniejszej komórki społecznej.

Dynamiczne przemiany zachodzące w społeczeństwie polskim, oprócz pozytywnych skutków, powodują także nasilanie się wielu negatywnych zjawisk takich, jak: bezrobocie, brak poczucia stabilizacji życiowej i zawodowej, euro sieroctwo, brak poczucia bezpieczeństwa, bezradność opiekuńczo- wychowawcza, patologie, przemoc. Zjawiska te nierzadko prowadzą do rozpadu rodziny, czy też pogłębiają bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Pozostawienie rodziny bez odpowiedniego wsparcia i pomocy specjalistycznej powoduje jej postępującą degradację i skutkuje różnorodnymi konsekwencjami, które najbardziej dotykają dzieci. Opieka nad dzieckiem i rodziną jest częścią gminnego systemu pomocy społecznej.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2024- 2026 jest propozycją zintegrowanych działań na rzecz rodziny, realizowanych na terenie gminy Łopiennik Górny w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. Stanowi on kontynuację „Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Łopiennik Górny na lata 2021 – 2023” i zakłada pomoc rodzinom, przeżywającym trudności poprzez działania zmierzające do wzmocnienia roli i funkcji rodziny, rozwijania umiejętności opiekuńczo– wychowawczych rodziny oraz zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy m. in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny. Ważne jest aby działania względem rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji tj. szkoła, sąd, pomoc społeczna, policja.

Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Łopiennik Górny, zwłaszcza rodzin doświadczających problemów opiekuńczo- wychowawczych, wieloproblemowych, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodzin, którym zostały odebrane bądź ograniczone prawa rodzicielskie.

Załączniki:

1. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2024 – 2026.docx
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2024 – 2026
2. Zarządzenie Wójta Gminy Łopiennik Górny.pdf
Zarządzenie Wójta Gminy Łopiennik Górny
3. Formularz do konsultacji.docx
Formularz do konsultacji