Autor: Brak informacji , 2021-12-21, 15:16

Praca Socjalna

Liczba wyświetleń: 1309

Praca socjalna


Odsłuchaj

Powrót

Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pomoc w formie pracy socjalnej udzielana jest bez względu na kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Praca socjalna jest to zestaw umiejętności koniecznych do wywoływania i przeprowadzania skutecznej zmiany na poziomie jednostek, rodzin i społeczności. Praca socjalna spełnia szereg istotnych funkcji: – ratowniczą – jest mechanizmem ratującym jednostki i rodziny w sytuacjach kryzysowych – wspierającą – w edukowaniu do samodzielności w rozwiązywaniu własnych problemów – profilaktyczną – w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu – partycypacyjną – budującą lokalne powiązania, koalicje na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, angażującą środowiska do współdziałania. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w prawidłowym załatwieniu trudnych spraw życiowych.
W ramach pracy socjalnej udzielane jest wsparcie informacyjne, instrumentalne, emocjonalne, wartościujące oraz pedagogizacja rodziców.