Autor: Bartłomiej Weremko , 2023-03-16, 14:03

Program "Posiłek w Szkole i w domu"

Liczba wyświetleń: 1145

Posiłek w szkole i w domu


Odsłuchaj

Powrót
.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

 


          Gmina Łopiennik Górny realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

    dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

•    dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

•    osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2023 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 71 600,00 zł,  środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Łopiennik Górny to 17 900,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2023 r. wynosi 89 500,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164,00 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 900,00zł.

Gmina Łopiennik Górny, na podstawie Uchwały nr XLIV/276/2023 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

      1. Pomoc w formie posiłku:

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

  • W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1200,00 zł na osobę w rodzinie (200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

  • 2. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np. dni wolne od nauki) lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 552,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1 200,00 zł w przypadku osób w rodzinie.


W 2022 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 119 700,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła

95 763,00 zł, ze środków własnych Gminy Łopiennik Górny wydatkowano kwotę 23 937,00 zł.