Data publikacji: 2024-03-13, 9:03

Liczba wyświetleń: 199

Program „Posiłek w szkole i w domu”


Odsłuchaj

Powrót

Plik graficzny z edytora

Gmina Łopiennik Górny realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 63 000,00 zł,  środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Łopiennik Górny to 12 600,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2023 r. wynosi 75 600,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164,00 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 900,00zł.

Gmina Łopiennik Górny, na podstawie Uchwały nr LII/324/2023 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

  1. Pomoc w formie posiłku:

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

  • W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1200,00 zł na osobę w rodzinie (200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np. dni wolne od nauki) lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 552,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1 200,00 zł w przypadku osób w rodzinie.

W 2023 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 85 129,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła

68 000,00 zł, ze środków własnych Gminy Łopiennik Górny wydatkowano kwotę 17 129,00 zł.