Data publikacji: 2023-09-07, 8:00

Liczba wyświetleń: 375

STYPENDIUM SZKOLNE 2023 / 2024


Odsłuchaj

Powrót

STYPENDIUM SZKOLNE 2023 / 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 01 do 15 września 2023r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kryterium aktualne – 600,00zł na jednego członka gospodarstwa domowego.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2023 r. oraz gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2023r. i od stycznia do czerwca 2024 r., kwalifikowane będą faktury, rachunki, potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:

I transza - od 1 września 2023r. do 09 grudnia 2023r.

II transza - od 01 stycznia 2024r. do 10 czerwca 2024r. uwzględnione zostaną faktury i rachunki wystawione od 1 lipca 2023r. za podręczniki i przybory szkolne.