Data publikacji: 2021-09-03, 0:00

Ilość wyświetleń: 80

STYPENDIUM SZKOLNE 2021/ 2022


Odsłuchaj

Powrót

STYPENDIUM SZKOLNE 2021/ 2022


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że
WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 1 do 15 września 2021r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2021r.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne – 528,00zł na jednego członka gospodarstwa domowego .
Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2021 r. oraz w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto) z sierpnia lub września br.
Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2021r. i od stycznia do czerwca 2022 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2021 r. i od stycznia do czerwca 2022 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki, potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:
I transza - od 1 września 2021r. do 09 grudnia 2021r.
II transza - od 01 stycznia 2022r. do 10 czerwca 2022r.

uwzględnione zostaną faktury i rachunki wystawione od 1 lipca 2021r. za podręczniki, przybory szkolne oraz inne wydatki poniesione w związku z edukacją dziecka.