Autor: Bartłomiej Weremko , 2021-12-27, 14:51

Liczba wyświetleń: 1037

Gmina Łopiennik Górny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "ZMOTYWOWANI"


Odsłuchaj

Powrót


Gmina Łopiennik Górny/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zmotywowani”.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 9 os. (5K/4M) mieszkańców gminy Łopiennik Górny, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi (w tym realizacja programu aktywności lokalnej), zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy do 31.03.2022r.

Główne rezultaty:

•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu.

Projekt zakłada realizację następujących zdań:

   Diagnoza potrzeb – warsztaty umiejętności społecznych.

o    Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe.

o    Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe.

o    Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy.

o    Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – staż zawodowy.

o    Praca socjalna.


Wartość projektu: 218 159,44 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 185 435,52 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 12 675,00 zł
Galeria zdjęć